Regulamin PoznajGwiazde.pl

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Organizator – firma GoldVenture Izabella Faber-Kuc, ul. Okrzei 5A, 41-250 Czeladź, NIP: 6342576373, REGON: 368068518, będąca właścicielem serwisu on-line PoznajGwiazde.pl
PoznajGwiazde.pl – serwis on-line o charakterze aukcyjnym, w ramach którego organizowane są Licytacje oraz świadczone inne usługi, w domenie www.poznajgwiazde.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Partnerów PoznajGwiazde.pl
Projekt – serwis PoznajGwiazde.pl
Partnerzy – podmioty współpracujące z Organizatorem przy Projekcie, takie jak Fundacja, restauracje, agencja fotograficzna, sponsorzy, management danej Gwiazdy lub Eventu oraz podmioty współorganizujące wraz z Organizatorem Eventy, na przykład producenci czy stacje telewizyjne
Gwiazda – osoba fizyczna, która wyraziła chęć wzięcia udziału w Projekcie i tym samym spotkania ze Zwycięzcą licytacji, która dostarczyła też Nagrodę rzeczową, reprezentująca świat sportu, muzyki, biznesu, filmu, telewizji czy polityki i inne
Event – udział w wydarzeniu, pośrednio związanym z Gwiazdami i nie tylko, takim jak na przykład show telewizyjne, radiowe, filmowe, sportowe czy muzyczne
Transakcje – procesy Licytacji standardowych i Licytacji groszowych
Użytkownik – podmiot, spełniający warunki Regulaminu, który dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do Transakcji w ramach Projektu na zasadach określonych w Regulaminie
Licytacja standardowa – zbiór procedur, określających przebieg procesu, zmierzającego do zaoferowania jednej z najwyższych kwot pieniężnych spośród wszystkich Licytantów tak, aby znaleźć się w Gronie Zwycięzców licytacji standardowej. Liczba Zwycięzców licytacji standardowej podana jest przed rozpoczęciem każdej kolejnej Transakcji
Licytacja groszowa – zbiór procedur, określających przebieg procesu, zmierzającego do zaoferowania jednej z najwyższych kwot pieniężnych spośród wszystkich Licytantów tak, aby znaleźć się w Gronie Zwycięzców licytacji groszowej. Liczba Zwycięzców licytacji groszowej podana jest przed rozpoczęciem każdej kolejnej Transakcji
Bitka – rodzaj aukcyjnej waluty, umożliwiającej przebijanie w Licytacjach groszowych. Bitki można kupować w pakietach, dostępnych wyłącznie w ramach niniejszego Projektu
Licytant – Użytkownik, który złożył ofertę w ramach Transakcji
Zwycięzca licytacji – Użytkownik, który wygra Transakcję organizowaną w określonym czasie, w którym będzie się ona odbywać i o określonej nazwie Transakcji, poprzez zaoferowanie jednej z najwyższych kwot pieniężnych spośród wszystkich Licytantów w przypadku Licytacji standardowej lub poprzez wygranie Licytacji groszowej, co uprawnia Go do udziału w spotkaniu z Gwiazdą bądź w Evencie
Grono Zwycięzców licytacji – liczba Zwycięzców licytacji, którzy wygrywają udział w spotkaniu lub Evencie w ramach Transakcji, w której biorą udział. Liczba Zwycięzców licytacji podana jest przed rozpoczęciem każdej kolejnej Transakcji
Konto – prowadzone dla Użytkownika przez PoznajGwiazde.pl miejsce pod unikalną nazwą (loginem), będącą adresem e-mail Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Projektu
Rejestracja – procedura zakładania Konta
Regulamin – niniejszy Regulamin Projektu PoznajGwiazde.pl

ROZDZIAŁ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W POZNAJGWIAZDE.PL

2.1.
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2.
Osoby fizyczne w celu Rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny w szczególności poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, hasła i pozostałych, wymaganych podczas Rejestracji danych.
2.3.
Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji i akceptacji przez Organizatora dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Organizatora w ramach Projektu, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.4.
Organizator może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z zasobów Projektu przez Użytkownika od prawdziwości danych, wymienionych w art. 2.2. W szczególności Organizator ma prawo do usunięcia konta mającego znamiona podszywania się, podawania fikcyjnych imion i nazwisk czy wypełniania formularza danymi odbiegającymi od meritum Rejestracji.
2.5.
W wyniku prawidłowej Rejestracji Organizator tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu adresu e-mail i hasła (logowanie).
2.6.
Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Projektu. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. w trakcie korzystania z Transakcji, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
2.7.
Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, tj. nie potwierdził aktywacji Konta, o czym mowa w art. 2.3., nie może brać udziału w Transakcjach.
2.8.
Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto.
2.9.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
2.10.
Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Organizator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Wówczas, po dokonaniu zmiany hasła, Użytkownik odzyska dostęp do Konta.

ROZDZIAŁ 3. RODZAJE TRANSAKCJI

3.1.
Organizator umożliwia Użytkownikom branie udziału w Transakcjach na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
3.2.
W ramach PoznajGwiazde.pl można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:
3.2.1. Licytacja standardowa, w ramach której Organizator zaprasza do składania ofert dotyczących spotkania z Gwiazdą lub udziału w Evencie, w obecności osób związanych z Organizatorem.
3.2.2. Licytacja groszowa, w ramach której Użytkownik, wykorzystując pakiety Bitek, składa oferty dotyczące spotkania z Gwiazdą lub udziału w Evencie, w obecności osób związanych z Organizatorem.
3.3.
Użytkownik może wziąć udział zarówno w Licytacji standardowej, jak i w Licytacji groszowej w ramach jednego terminu.
3.4.
Proponowane przez Użytkowników kwoty, jak i inne warunki Transakcji mogą być wykorzystane przez Organizatora, zgodnie z zasadami określonymi w art. 3.5.
3.5.
Informacje o zwycięskiej Licytacji standardowej oraz Licytacji groszowej, takie jak: kwota, imię Zwycięzcy licytacji i miasto, z którego pochodzi będą podane na witrynie PoznajGwiazde.pl oraz w mailu informującym o wygranej i o kolejnych krokach, wysłanym przez Organizatora do Zwycięzcy licytacji.

ROZDZIAŁ 4. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

4.1.
Licytant, aby wziąć udział w Transakcji, zobowiązany jest do wypełnienia formularza, dostępnego na witrynie PoznajGwiazde.pl w oznaczonym miejscu, oraz:
a) w przypadku Licytacji standardowej do określenia kwoty, jaką deklaruje on przeznaczyć w ramach Licytacji i zobowiązuje się ją ponieść w przypadku kiedy kwota ta będzie jedną z najwyższych wylicytowanych, co uczyni z Licytanta Zwycięzcę licytacji,
b) w przypadku Licytacji groszowej do licytowania Bitkami kwoty, jaką deklaruje on przeznaczyć w ramach Licytacji i zobowiązuje się ją ponieść w przypadku kiedy kwota ta będzie jedną z najwyższych wylicytowanych, co uczyni z Licytanta Zwycięzcę licytacji,
4.2.
Zwycięzca licytacji zobowiązany jest określić sposób zapłaty za wygraną Licytację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku przelewu Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do wpłaty na wskazane przez Organizatora konto wylicytowanej kwoty.
4.3.
Biorąc udział w Licytacji standardowej bądź Licytacji groszowej, Użytkownik wyraża zgodę na publikację informacji o Transakcji w celach promocyjnych na PoznajGwiazde.pl, w serwisach społecznościowych Projektu oraz w innych serwisach internetowych, prowadzonych przez Partnerów Projektu.

ROZDZIAŁ 5. PRZEBIEG TRANSAKCJI

5.1.
Użytkownik poprzez złożenie oferty w systemie licytacyjnym bierze udział w wybranej Transakcji. W celu dokonania każdej z ww. czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego dane, w tym zaoferowaną kwotę pieniężną i potwierdzić swój wybór.
5.2.
Z chwilą złożenia oferty kupna w wybranej Transakcji, Licytant wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi informacji obejmujących dane, określone w art. 2.2. Oferty Licytantów będą umieszczone na podstronie danej Transakcji i zawierać będą imię, miasto i zadeklarowaną kwotę.
5.2.1.
Jeśli w Licytacji standardowej ten sam Licytant podwyższy swoją kwotę, wówczas na podstronie dotyczącej tej Transakcji pojawi się wyłącznie najwyższa, zaproponowana przez Niego.
5.2.2.
W przypadku Licytacji groszowej, na podstronie dotyczącej tej Transakcji pojawi się pięć ostatnich, najwyższych ofert, także jeśli więcej niż jedna z nich należy do tego samego Licytanta.
5.3.
W przypadku Licytacji standardowych, system licytacyjny PoznajGwiazde.pl działa następująco:
5.3.1.
System Licytacji standardowej automatycznie zaproponuje Licytantowi najniższą kwotę, gwarantującą znalezienie się w danym momencie w Gronie Zwycięzców.
5.3.2.
Uczestnik Licytacji standardowej określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić w ramach tej Transakcji i jest o tym fakcie powiadamiany poprzez e-mail. Cena ta nie może być obniżona w późniejszym czasie, natomiast Licytant może ją zwiększyć o kwotę przebicia lub jej wielokrotność w dowolnym momencie, w trakcie trwania Licytacji.
5.3.3.
Uczestnik Licytacji standardowej będzie miał możliwość licytowania kwot niższych, niż najwyższa na dany moment, zaproponowana przez innego Licytanta (zakładając, że ta jest wyższa od kwoty startowej).
5.4.
W przypadku Licytacji groszowych, system licytacyjny PoznajGwiazde.pl działa następująco:
5.4.1.
Aby wziąć udział w Licytacji groszowej, Użytkownik musi najpierw zakupić wybrany przez siebie pakiet Bitek z dostępnych na odpowiedniej podstronie PoznajGwiazde.pl. Pakiety bitek są ważne pół roku od daty ich zakupu.
5.4.2.
Licytant wykorzystując Bitki, przebija najwyższą zaproponowaną kwotę, gwarantującą znalezienie się w danym momencie w Gronie Zwycięzców.
5.4.3.
Każde przebicie to wykorzystanie Bitki z konta Licytanta, podwyższenie najwyższej zaproponowanej kwoty o stałą wartość oraz przedłużenie czasu trwania Licytacji groszowej.
5.4.4.
Czas, o jaki przedłużana jest Licytacja groszowa, może się zmieniać w trakcie jej trwania i zależy od wielu czynników, takich jak ilość Licytantów czy czas pozostały do końca Licytacji groszowej.
5.5.
W trakcie trwania licytacji w ramach wybranej Transakcji Licytant, który wypadnie poza miejsca gwarantujące udział w spotkaniu z Gwiazdą lub w Evencie, dowie się o tym fakcie poprzez e-mail.
5.6.
Zwycięzcą licytacji jest Licytant, który zaoferował jedną z najwyższych kwot pieniężnych spośród wszystkich Licytantów i znalazł się w Gronie Zwycięzców, co kwalifikuje Go do udziału w spotkaniu z Gwiazdą lub Evencie. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do Transakcji poprzez wskazanie najwyższej ceny.
5.7.
Oferty złożone w Transakcjach są wiążące dla Licytantów do momentu zakończenia Licytacji albo do odrzucenia ich przez Organizatora. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:
5.7.1.
na prośbę Licytanta wraz z istotnym, akceptowalnym przez Organizatora uzasadnieniem (Organizator ma prawo odrzucić prośbę) pod warunkiem, że prośba ta została przekazana Organizatorowi nie później, niż na 48 godzin przed zakończeniem licytacji lub
5.7.2.
z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Organizatora.
5.8.
Organizator w trakcie trwania Licytacji standardowej ma prawo w uzasadnionych przypadkach (np. po zaoferowaniu przez Licytanta bardzo wysokiej kwoty) domagać się od Licytanta wpłaty zaliczki w wysokości i w terminie określonym przez Organizatora pod rygorem usunięcia zaoferowanej kwoty oraz zawieszenia Konta. W przypadku gdy Licytant:
5.8.1.
po wpłaceniu zaliczki został Zwycięzcą licytacji, powinien wpłacić zwycięską kwotę pieniężną, pomniejszoną o zaliczkę lub
5.8.2.
po wpłaceniu zaliczki nie znalazł się w Gronie Zwycięzców licytacji, zaliczka zostaje mu w całości (lub pomniejszona o koszt prowizji w przypadku skorzystania z systemów transakcyjnych, takich jak Przelewy24, PayPal lub innych) zwrócona w terminie 3 dni kalendarzowych lub
5.8.3.
po wpłaceniu zaliczki został Zwycięzcą licytacji, ale nie dokonał wpłaty pozostałej części zwycięskiej kwoty pieniężnej zgodnie z art. 6.4., zaliczka nie zostaje mu zwrócona, Licytant zgodnie z art. 6.5. traci status Zwycięzcy licytacji i powinien liczyć się z konsekwencjami zgodnie z art. 6.6.
5.9.
Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji, nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Licytacji.
5.10.
Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Licytacja groszowa może zakończyć się wraz z zakończeniem Licytacji standardowej. W takim przypadku przebijanie Bitkami nie przedłuża czasu trwania Licytacji groszowej, a jedynie podwyższa najwyższą zaproponowaną kwotę o stałą wartość.
5.11.
Wylicytowana kwota jest informacją poufną, której żaden z Licytantów nie może podawać do informacji publicznej w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego uzyskania zgody od Organizatora.
5.12.
Koszt i sposób transportu Zwycięzcy licytacji na terenie Polski do i z miejsca spotkania z Gwiazdą lub na Event leży po stronie Zwycięzcy licytacji, natomiast koszt organizacji spotkania pokrywa Organizator (z wyjątkiem alkoholu i innych, wybranych subiektywnie przez Zwycięzcę licytacji).
5.13.
W przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, mających wpływ na toczące się Transakcje, Organizator na bieżąco będzie podejmować decyzje albo o zakończeniu Transakcji zgodnie z ustalonym terminem, albo o przedłużeniu czasu trwania Transakcji. Informacje o decyzji będą wiążące dla Użytkowników i zamieszczone będą na witrynie PoznajGwiazde.pl.

ROZDZIAŁ 6. ZAWARCIE UMOWY

6.1.
Jeżeli w chwili zakończenia danej Transakcji ustalone jest – zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie – Grono Zwycięzców licytacji, następuje zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem, a Zwycięzcami licytacji. Organizator zastrzega, że zakończenie Transakcji nie następują, gdy powyższe informacje wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego. Potwierdzenia o zakończeniu Transakcji wysyłane drogą e-mail mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.2.
Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcami licytacji następuje, gdy oferowana przez nich kwota jest jedną z najwyższych w chwili zakończenia danej Transakcji. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6.3.
Zwycięzcy licytacji zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową, gdzie znajdować się będą wskazówki co do kolejnych kroków, finalizujących daną Transakcję, w tym informacje o sposobie wpłacenia wylicytowanej kwoty na rzecz Organizatora. W przypadku nie otrzymania takowej wiadomości np. z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.
6.4.
Każdy Zwycięzca licytacji ma 2 dni kalendarzowe, licząc od momentu wygrania danej Transakcji, na wpłatę przelewem zadeklarowanej w Licytacji, zwycięskiej kwoty pieniężnej. Wyjątkiem są sytuacje, w których spotkanie z Gwiazdą lub Event odbędą się w terminie krótszym, niż 2 dni, o których mowa, wówczas Organizator mailowo lub telefonicznie przekazuje taką informację Zwycięzcy licytacji, a ten ma obowiązek wpłaty zadeklarowanej w Licytacji kwoty najpóźniej na 1 dzień przed terminem spotkania z Gwiazdą lub Eventem.
6.5.
W przypadku niedotrzymania przez Zwycięzcę licytacji terminu, określonego w art. 6.4., przestaje on mieć status Zwycięzcy licytacji na rzecz Licytanta, który zalicytował kolejną pod względem wysokości kwotę w danej Transakcji, o czym Licytant ten jest informowany mailowo i/lub telefonicznie przez Organizatora. Wówczas automatycznie staje się on Zwycięzcą licytacji i tym samym jest zobligowany do wpłaty najwyższej, zaproponowanej przez siebie w danej Transakcji kwoty pieniężnej w terminie 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania informacji od Organizatora. Jeśli odmówi lub nie dotrzyma wspomnianego terminu, wobec niego zostaną wyciągnięte konsekwencje, o których mowa w art. 6.6. Regulaminu, a wówczas Organizator kontaktuje się z Licytantem, który zalicytował następną co do wysokości kwotę w danej Transakcji. Proces ten ma miejsce aż do zgody następnego w kolejności Licytanta, który staje się jednym ze Zwycięzców licytacji.
6.6.
W przypadku niedotrzymania przez Zwycięzcę licytacji terminu określonego w art. 6.4. lub w art. 6.5., Organizator ma prawo zażądać od Niego na drodze sądowej zapłaty w wysokości kwoty co najmniej równej tej wylicytowanej przez Niego lub wyższej, uwzględniającej poniesione i oszacowane przez Organizatora koszty.
6.7.
Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do przestrzegania zasad spotkania przekazanych od Organizatora i ich zaakceptowania, takich jak na przykład porządek spotkania, tematy zakazane i tym podobne, a ich nieprzestrzeganie może skutkować natychmiastowym zakończeniem spotkania.
6.8.
Zwycięzca licytacji wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacji video oraz na pamiątkowych zdjęciach, dokumentujących spotkanie z Gwiazdą lub Event m.in. na  tle  ścianki  z  logotypami  Partnerów  i  sponsorów  Spotkania,  zamieszczonych później na witrynie PoznajGwiazde.pl oraz Partnerów w archiwum Spotkań, a także opublikowanych w mediach dzięki partnerskiej agencji fotograficznej ONS.
6.9.
Zwycięzca licytacji wyraża zgodę, aby takie dane jak: imię, nazwisko, miasto, zadeklarowana kwota, data urodzenia, numer telefonu lub adres e-mail mogły być udostępnione przez Organizatora Partnerom Projektu, w tym partnerskiej fundacji, a także managementowi Gwiazdy lub Eventu, którego dotyczyła Licytacja, w której Zwycięzca licytacji wziął udział.
6.10.
Umieszczenie logo firmy na ściance, na tle której wykonywane są zdjęcia, jest możliwe po uprzedniej akceptacji przez Gwiazdę danego spotkania.
6.11.
Nad bezpieczeństwem spotkania czuwać będzie ochrona podmiotu gastronomicznego, który będzie gościć Zwycięzcę licytacji i Gwiazdę.

ROZDZIAŁ 7. ROLA ORGANIZATORA

7.1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach PoznajGwiazde.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich działań podjętych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu.
7.2.
W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię PoznajGwiazde.pl lub w inny sposób szkodzą Projektowi bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność użytkownika w ramach PoznajGwiazde.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2., a także gdy Użytkownik zachowuje się nieodpowiednio wobec Organizatora, Gwiazdy lub Partnerów Projektu, Organizator może subiektywnie ocenić zachowanie Użytkownika i ma prawo zawiesić wówczas na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.
7.3.
Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Organizatora.
7.4.
W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Organizatora w ramach Projektu.
7.5.
Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Organizatora, który może też odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

ROZDZIAŁ 8. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

8.1.
Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Projektu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
8.2.
Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach PoznajGwiazde.pl Transakcjach.
8.3.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Projektu stanowią przedmiot praw wyłącznych Organizatora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
8.4.
Pobieranie, przetwarzanie, agregowanie, udostępnianie osobom trzecim lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Projektu materiałów wymaga każdorazowo zgody Organizatora i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Organizatora i Projektu.

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.
Dla Użytkowników mogą być przewidziane inne usługi związane z Transakcjami Projektu. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach, a warunkiem korzystania przez Użytkowników z takich usług jest ich zaakceptowanie.
9.2.
Podane przez Użytkowników dane osobowe Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z polityką ochrony prywatności zgodną z wymogami RODO, dostępną na niniejszej witrynie.
9.3.
Użytkownikom nie są ujawniane dane osobowe innych Użytkowników.
9.4.
Organizator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Projektu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
9.5.
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Organizatorem poprzez żądanie wycofania zgody na przetwarzanie jego danych, zgłoszenie sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych, żądanie bezpowrotnego ich usunięcia z naszego systemu informatycznego (powinien taką chęć zgłosić Organizatorowi mailowo wraz z przekazaniem wszystkich poprawnych danych, podanych w trakcie rejestracji). Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Organizatora z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.
9.6.
Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Organizatorem ma miejsce do 30 dni od podjęcia przez Użytkownika działań, opisanych w art. 9.5.
9.7.
Organizator ma prawo odwołać organizację spotkania lub Eventu, wówczas powiadamia on o tym fakcie Licytantów, co skutkuje tym, iż Licytanci zwolnieni są z wpłaty wylicytowanej kwoty lub – w przypadku wcześniejszej wpłaty – kwota ta jest Im w całości zwrócona.
9.8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, opóźnienia i sytuacje wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, jak np. śmierć Gwiazdy, przełożenie terminu Eventu lub spotkania przez Gwiazdę, propozycja zorganizowania spotkania w innych okolicznościach, niż pierwotnie ustalone, która wyszła z inicjatywy Gwiazdy albo zmiany i opóźnienia powstałe z przyczyn leżących po stronie któregoś z Partnerów Eventu.
9.9.
Jeśli w trakcie trwania licytacji podany jest z góry konkretny termin spotkania z Gwiazdą lub Eventu (główny lub rezerwowy), wówczas jest on wiążący dla Zwycięzcy licytacji, a wyboru konkretnego terminu spośród podanych z góry dokonuje Organizator w porozumieniu z managementem Gwiazdy lub Eventu i przekazuje do wiadomości Zwycięzcy licytacji. Zwycięzca licytacji nie ma prawa wówczas żądać zmiany terminu, ani nie ma prawa żądać zwrotu wylicytowanej kwoty w całości lub w części ani zadośćuczynienia w jakiekolwiek formie.
9.10.
Organizator – pomimo usilnych starań – ma prawo doprowadzić do organizacji spotkania z Gwiazdą lub Eventu bez udziału Zwycięzcy licytacji, który odmówił udziału w spotkaniu z Gwiazdą lub w Evencie w co najmniej trzech różnych terminach, zaproponowanych przez Organizatora. Organizator nie ponosi wówczas odpowiedzialności, a Zwycięzca licytacji nie ma prawa żądać zwrotu wylicytowanej kwoty w całości lub w części ani zadośćuczynienia w jakiekolwiek formie.
9.11.
Organizator ma prawo doprowadzić do skutku organizację spotkania z Gwiazdą lub Eventu w zaproponowanym terminie, jeśli jeden ze Zwycięzców licytacji z Grona Zwycięzców licytacji odmówił udziału w spotkaniu z Gwiazdą lub w Evencie w zaakceptowanym wcześniej terminie lub nie zgłosił zastrzeżeń do zaproponowanego terminu najpóźniej do 48 godzin od wysłania przez Organizatora maila z potwierdzeniem tegoż terminu, a jednocześnie pozostali z Grona Zwycięzców licytacji zaakceptowali zaproponowany termin. Organizator nie ponosi wówczas odpowiedzialności, a Zwycięzca licytacji nie ma prawa żądać zwrotu wylicytowanej kwoty w całości lub w części ani zadośćuczynienia w jakiekolwiek formie.
9.12.
W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Organizatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego, mailowo lub pisemnie. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, miasto z którego pochodzi Użytkownik, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Użytkownik ma prawo odwołać się od podjętej decyzji.
9.13.
Prawem właściwym dla umów Transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Organizatora w ramach PoznajGwiazde.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora pomiędzy przedsiębiorcami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9.14.
Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
9.14.1.
Załącznik nr 1: Polityka ochrony prywatności.
9.15.
Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach PoznajGwiazde.pl. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, mogą stanowić część Regulaminu.
9.16.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

do góry

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonanie Strony internetowe Poznań.